Vəsaitlər hara gedir? Fermerlər üçün Qiymətləndirmə Əsasları

20.01 2023

Vəsaitlər hara gedir? Fermerlər üçün Qiymətləndirmə Əsasları

Məhsulun maya dəyərinin planlaşdırılması müəssisənin planlaşdırmasının tərkib hissəsidir və cari xərclərin və bütün sənaye dövrü ərzində inkişaf etmiş xərclərin məbləğini əks etdirən texniki-iqtisadi hesablamalar sistemidir. Planlaşdırmanın məqsədi şirkətin məhsullarının istehsalı və satışı üçün zəruri olan xərclərin miqdarının iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış müəyyənləşdirilməsidir. Məhsulun faktiki maya dəyərini hesablamaq, maddi, əmək və maliyyə resurslarından istifadəyə nəzarət etmək, habelə istehsalla bağlı faktiki məsrəflərin vaxtında, tam və etibarlı müəyyən edilməsi üçün aparılır.

İstehsalın istehsal maya dəyəri məhsul istehsalı üçün əsas əməliyyat fəaliyyətinin bilavasitə məsrəfləri və nağd pulla ifadə olunan paylanmış ümumi istehsal xərcləridir. O, hesablanmış kateqoriyadır və yalnız kənd təsərrüfatı müəssisələrinin faktiki olaraq çəkdiyi məsrəfləri əhatə edir. İstehsal maya dəyəri kənd təsərrüfatı məhsullarının vahidinə çəkilən xərclərin səviyyəsini müəyyən edir və konkret iş şəraitində istehsalın səmərəliliyini obyektiv qiymətləndirməyə imkan verir.

Vəsaitlər hara gedir? Fermerlər üçün Qiymətləndirmə Əsasları

Bunu nəzərə alaraq, Soft.Farm komandası USAID AGRO Proqramının subqrantı çərçivəsində özünün veb-servisindəki “İstehsal dəyəri” funksiyasının imkanlarını genişləndirdi. İndi bunun sayəsində kənd təsərrüfatı müəssisəsinin bütün xərclərini hesablamaq, mənfəəti hesablamaq və nəticədə istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin ümumi göstəricisini əldə etmək, həmçinin aşağı rentabelliyin səbəblərini tapmaq və ehtiyatları müəyyən etmək mümkündür məhsul vahidinə düşən xərcləri azaltmaq üçün. Soft.Farm sistemində istehsal maya dəyərinin hesablanması texnoloji xəritələr təsdiq edildikdən sonra avtomatik olaraq başlayır. İstehsal planının və texniki xəritənin məlumatlarına əsaslanan ayrıca mədəniyyətdə baş verir.

Vəsaitlər hara gedir? Fermerlər üçün Qiymətləndirmə Əsasları

Məhz hər zaman planlaşdırılmış nəticələrlə müqayisədə əldə edilən nəticələrin təhlilinə ehtiyac olduğu üçün yeni interfeys planlı və faktiki göstəricilərə uyğun qurulub. Bir qayda olaraq, planlaşdırılan maya dəyəri planlaşdırma dövrünün başlanmasından əvvəl hesablanır ki, bu da mövsüm ərzində vəsaitlərin xərclənməsinə və müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarəti təşkil etməyə imkan verir. Faktiki maya dəyəri təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə əsasən faktiki məsrəflərə və alınan məhsulların həcminə əsasən hesablanır. Yəni artıq məhsul yığılıb faktiki məhsul bəlli olanda plan və faktı müqayisə edərək təhlillər aparmaq olar və Soft.Farm veb xidməti belə imkanı yaradır. Qeyd edək ki, maya dəyərinin hesablanmasında yalnız işlərin və bu işlərin görülməsi üçün zəruri olan maddi-texniki vasitələrin siyahısını özündə əks etdirən təsdiq edilmiş texnoloji xəritələrə bağlanmış əkinlər iştirak edir. Onların sahəsi il ərzində hər bir məhsul üzrə əkin sahələrinin strukturunu təşkil edir. Gəlir məlumatları istehsal planından avtomatik olaraq çıxarılır və məhsullarda göstərilən planlaşdırılan ümumi məhsul gəliri hesablamaq üçün istifadə olunur.

Müəssisə xərcləri iqtisadi fəaliyyətin nəticə göstəricilərindən biridir. Onlar bütün birbaşa məsrəflərin cəmini təşkil edir və onların hesablanması Mühasibat vərəqi, Tamamlanmış işlərin aktları və Materialların silinməsi aktları kimi sistemdə yaradılmış sənədlərə əsasən aparılır. Birbaşa xərclər məhsullar və müxtəlif xərc maddələri, yəni yanacaq və sürtkü materialları, əmək haqqı, toxum, bitki mühafizə vasitələri, gübrələr və digər xidmətlər üzrə göstərilir. Məsrəflərin uçotu məlumatlarından planlaşdırılan göstəricilərin yerinə yetirilməsini qiymətləndirmək və təhlil etmək, müəssisənin fəaliyyətinin nəticələrini və istehsalın inkişafına və təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş tədbirlərin faktiki səmərəliliyini müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Eyni zamanda, mənfəət hesablamaları şirkətin xərclərini gəlirindən çıxarmaqla baş verir və mənfəəti xərclərlə müqayisə edərək rentabelliyi hesablamağa imkan verir.

Vəsaitlər hara gedir? Fermerlər üçün Qiymətləndirmə Əsasları

Xərclərin planlaşdırılması müəssisənin iqtisadi vəziyyətini dərindən təhlil etməyə və istehsalın səmərəliliyinin artırılması imkanlarını müəyyən etməyə kömək edir ki, bu da dəqiq əkinçilik alətlərinin işlənib hazırlanması, əmək məhsuldarlığının və ümumi mexanikləşdirmə səviyyəsinin yüksəldilməsi yolu ilə məhsul məhsuldarlığının artırılmasından ibarətdir.


Xəbər siyahısına qayıt